Ofertas de EMPREGO

RECEPCIONISTA-ADMINISTRATIVO/A CON DISCAPACIDADE (MíNIMO 33%)

santiago de compostela

DATA DE PUBLICACIÓN 07 de Xaneiro de 2021

REQUISITOS:

Formación: - FORMACIóN NA RAMA ADMINISTRATIVA - NIVEL B2 INGLéS E CELGA 4 DE GALLEGO
Experiencia: MíNIMO 3 ANOS EN POSTO SIMILAR

Outros: - NIVEL USUARIO AVANZADO DO PAQUETE MICROSOFT OFFICE (WORD E EXCEL) - RESIDENCIA EN SANTIAGO OU CERCANíAS - VEHÍCULO PROPIO PARA DESPLAZARSE AO CENTRO - DISPOñIBILIDADE PARA INCORPORACIóN INMEDIATA E PARA TRABALLAR EN HORARIO PARTIDO DE MAñáN E TARDE - TARXETA DE DISCAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO 33% E ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE D EMPREGO -

DESCRICIÓN:

- ATENCIóN E RECEPCIóN DE VISITANTES - FACILITAR INFORMACIóN SOBRE AS ACTIVIDADES DO CENTRO E TARIFAS - REVISIóN DIARIA DE INSTALACIóNS E REXISTRO DE INCIDENCIAS E ANOMALíAS - XESTIóN DOS ESPACIOS COMPARTIDOS, OCUPáNDOSE DAS RESERVAS DAS AULAS - RECEPCIóN E TRASLADO DE QUEIXAS E SUXERENCIAS - XESTIóN DA CORRESPONDENCIA POSTAL E DO CORREO ELECTRóNICO - XESTIóN DA CENTRALITA TELEFóNICA - ACTUALIZACIóN DAS BASES DE DATOS - ALTAS, BAIXAS E CONTROL DE PAGOS E FACTURACIóN - CONTROL E DISTRIBUCIóN DE TARXETAS E CHAVES DO CENTRO - CONTROL E LECTURA MENSUAL DO CONSUMO DE IMPRESORAS - XESTIóN DO MATERIAL DA OFICINA - OUTRAS FUNCIóNS DE RECEPCIóN PROPIAS DO SERVICIO