Ofertas de EMPREGO

DOCENTE

Touro

DATA DE PUBLICACIÓN 24 de Decembro de 2020

REQUISITOS:

Formación: LICENCIADO/A
Experiencia: EXPERIENCIA NA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. EXPERIENCIA NO TRABALLO CON GRUPOS.

Outros: MENOR DE 30 ANOS. ADAPTABLE, APRENDIZAXE CONTÍNUO, FLEXIBILIDADE, ORIENTACIÓN CARA O CLIENTE, RESPONSABLE.

DESCRICIÓN:

- PROGRAMAR E IMPARTIR SESIóNS DE APOIO EDUCATIVO PARA REFORZAR AS COMPETENCIAS EN CADA UNHA DAS MATERIAS QUE INTEGRAN O CURRíCULO EDUCATIVO DE PRIMARIA, SECUNDARIA E/OU BACHARELATO. - REALIZAR REFORZO E APOIO EDUCATIVO ESPECÍFICO DA LINGUA INGLESA. - ELABORAR E IMPARTIR PLANS DE TéCNICAS DE ESTUDO. - REALIZAR AVALIACIÓNS E PROPOSTAS DE MELLORA DAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA INCLUíLAS COMO PARTE INTEGRANTE DA MEMORIA ANUAL DE AUTOAVALIACIÓN DA EMPRESA.