Axencia Local de Colocación

Inscricións Persoa V

A solicitude está a disposición dos/as participantes nas oficinas do registro, oficina de atención ao cidadán do Concello de Santiago ou na páxina da Axencia Local de Colocación. 

Podes descargar a solicitude aquí. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR COA SOLICITUDE: 

  1. Copia da tarxeta de demandante de emprego actualizada
  2. Copia do D.N.I.
  3. Currículo vitae
  4. Copia de documentos ou certificados acreditativos dos méritos alegados
  5. Informe de vida laboral actualizado

LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

Nos Rexistros do Concello de Santiago: no Rexistro Xeral do Concello de Santiago ou nos Rexistros do Ensanche (sito na rúa Frei Rosendo Salvado, 14-16) ou no Edificio Administrativo Municipal de San Lázaro - CERSIA (rúa Alcalde Raimundo López Pol).

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 

Do 26 de maio ao 2 de xuño de 2014

Datos persoais
  • Hombre Mujer
Datos de situación
  • (Pulsa a tecla CMD ou SHIFT para seleccionar varias opcións)
  • Pyme No Pyme
  • Sí (igual o superior al 33%)
  • (Pulsa a tecla CMD ou SHIFT para seleccionar varias opcións)
Datos de contacto
En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais se incorporarán ao ficheiro AXENCIA LOCAL DE COLOCACION, creado baixo responsabilidade do DEPARTAMENTO DE EMPREGO DA CONCELLARIA DE FAMILIA, BENESTAR SOCIAL, MUJER E EMPREGO DO CONCELLO DE SANTIAGO, o cal se encontra debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos coa finalidade de xestionar os datos achegados polas persoas solicitantes de emprego para a intermediación laboral entre estes e as empresas, colaborar na inserción e orientación laboral das persoas que o demanden. Indicámoslle que os seus datos poden ser comunicados ao Servizo Galego de Colocación, empresas coas que se asinan convenios de colaboración, ademais das cesións previstas na lei. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición ante a Axencia Local de Colocación, na dirección seguinte: R/ Alcalde Raimundo López Pol, s/n, 15703, Santiago de Compostela.

Logos de los colaboradores